مهندس محمد جم جاه

اطلاعات اجمالی

مهندسی برق - گرايش مخابرات ميدان

سابقه فعاليت آموزشی :
نمونه دولتی زهرا س منطقه 6 نمونه دولتی الزهرامنطقه 17
غيردولتی طوبی منطقه 12
غیردولتی دکتر ترابی منطقه ۱۰
غيردولتی مهردانش منطقه 18
نمونه دولتی اسوه منطقه ۱8
غير دولتی توسعه صنعت منطقه 16
غيردولتی محبان الحسین (ع) منطقه 12
غير دولتی اذين امجد منطقه ۱۳
غيردولتی احمديه منطقه ۷
غيردولتی انديشه صعود منطقه18

title comment