مهندس علی حصنی

مدرس شیمی
اطلاعات اجمالی

مهندس شيمی

مهارت ها :
تدريس شيمی – مهندسی شیمی
تدريس شيمی کنکور – مشاوره تخصصی شيمی کنکور – امور آزمايشگاه
مولف جزوات شيمی کنکور
سابقه تدریس :
1- دبيرستان احمديه منطقه 7
2- دبيرستان شهيد رجايی منطقه 13
3- دبيرستان شاهد مهديون منطقه 13
4-دبيرستان جعفری اسلامی منطقه 12
5- دبيرستان نبی اکرم(ص) منطقه 8
6- دبيرستان رشد منطقه 1
7- دبيرستان شهيد بهرامی منطقه 12
8- دبيرستان شهيد مطهری منطقه 13
9- دبيرستان آموزش
10- دبیرستان سادات موسوی منطقه 14

title comment