دکتر اسحاق اسفندیار

اطلاعات اجمالی

دکتراي رياضی کاربردي

سابقه تالیف :

عضو کار گروه گروه رياضی دفتر تاليف کتابهاي درسی سازمان پژوهش و مولف کتاب هندسه در انتشارات
مدرسه
مولف 32 عنوان کتاب کمک آموزشی و جزوه آموزشی هندسه 1و 2 و هندسه تحليلی و جبرخطی
در زمينه دبيرستان و کنکور
ناظر علمی درس هندسه انتشارات گاج در پروژه هاي 40 قدم – آس –
مديريت گروه رياضی انتشارات تراوش انديشه (انتشارات اسفنديار)
مدرس شبکه هاي مجازي و شرکت رهپويان دانش وانديشه و مدرس درس هاي هندسه
مدرس درس هندسه دبيرستانی در مجموعه جديد “”ستاره شو”” انتشارات گاج
طراح سوالات ازمونهاي آزمايشی کنکور

سابقه تدریس:

دبيررسمی آموزش وپرورش شهر تهران منطقه 6 دبيرستان ماندگار البرز
داراي 22 سال سابقه آموزشی و تدريس کنکور وتاليف کتابهاي کمک آموزشی
رياست انجمن معلمان رياضی شهر تهران ( 2 دوره)
رياست دپارتمان هندسه وگسسته دبيرستان ماندگار البرز(ازبدو آغاز کار دپارتمان سال 92 تا کنون)
دبير نمونه منطقه 6 تهران
عضو کار گروه گروه رياضی دفتر تاليف کتابهاي درسی سازمان پژوهش و مولف کتاب هندسه در انتشارات
مدرسه
مولف 32 عنوان کتاب کمک آموزشی و جزوه آموزشی هندسه 1و 2 و هندسه تحليلی و جبرخطی
در زمينه دبيرستان و کنکور

title comment