استاد مقدسی

عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:
بررسي ارتباط اختلالات كروموزومي اووسيت‌هاي نابارور با فاكتورهاي زنانه در سيكل‌هاي ART.

عنوان پايان نامه دکتری: بررسی ارتباط بين تودة بدنی، اختلالات هورمونی و برخی عوامل خونی در بيماران مبتلا به سندروم تخمدان‌های پلی‌کيستيک (PCOS)

سابقه تدريس:
مراكز آموزش ضمن خدمت فرهنگيان و دانشگاه پيام‌نور
تدريس در آموزشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كارداني به كارشناسي

پروژه هاي تحقيقاتي:
– بررسي فونستيك مورچه‌هاي شهر تهران، دانشكده علوم، دانشگاه تهران، 1374-1371
– بررسي ارتباط اختلالات كروموزمي اووسيت‌هاي نابارور با فاكتورهاي زنانه در سيكل‌هاي ART، مركز
تحقيقات ناباروري و تكنولوژي توليدمثل شهيد صدوقي يزد، 1384-1381.

تجربيات تحقيقاتي:
پرورش و نگهداري دوزيستان در موزة دانشكده علوم دانشگاه تهران (طرح تحقيقاتي فون دوزيستان ايران)، 1372-1369.

بررسي اثرات دارويي بر روي هسته‌هاي خاكستري مغز، گروه فارماكولوژي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران- زير نظر آقاي دكتر زرين دست و خانم دكتر رضايوف، 1383-1382.

– طرح تحقيقاتي سيتوژنتيك تخمك‌هاي نابارور و اختلالات كروموزومي اسپرم در ناباروري، دانشگاه علوم پزشكي شهيدي صدوقي يزد- زير نظر آقاي دكتر كلانتر، 1384-1383.

انتشارات:
مقالات
عالي‌پناه، ه.، خرازي پاكدل، ع. و مقدسي، پ. 1374. مطالعه تاكسونوميك مورچه‌های زيرخانواده Myrmicine در تهران، دوازدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران، كرج.

عالي‌پناه، ه.، خرازي پاكدل، ع. و مقدسي، پ. 1379. مطالعه تاكسونوميك مورچه‌های زيرخانواده Formicinae در تهران، سيزدهمين كنگره گياه‌پزشكي ايران، اصفهان.

كلانتر، م.، مقدسي، پ. و پيله‌وريان، ع. 1385. بررسي ارتباط اختلالات كروموزمي اووسيت‌هاي نابارور و فاكتورهاي زنانه در سيكل‌هاي ART، چهارمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين‌المللي زيست‌شناسي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 9-7 شهريور.

كلانتر، م.، مقدسي، پ. و پيله‌وريان ، ع. 1386. ارتباط اختلالات كروموزمي در اووسيت‌هاي نابارور و فاكتورهاي زنانه در سيكل‌هاي ART. فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري ابن سينا. سال هفتم، شماره 4(29): 338-331.

مقدسی، پ.، واعظی، غ.، کلانتر، م. 1394. مقايسه سطح سرمی هورمون پرولاکتين در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کيستيک با گروه کنترل. فصلنامه زيست‌شناسی جانوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان. دوره 7، شماره 4: 53-45.

Moghaddassi, P., Vaezi, Gh. & Kalantar, S. M. 2015. Study of the correlation between LH/FSH ratio and Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) manifestations in women with PCOS. Bulletin of Enviroment, Pharmacology and Life sciences (BEPLS). online ISSN 2277-1808
2015/02/28.

كتاب‌ها
عالي‌پناه، ه. و مقدسي، پ. 1374. مورچه‌ها، انتشارات جهاد دانشگاهي تهران (دانه).

مقدسي، پ. و آل محمد، ع. 1378. راهنماي مطالعه و تمرين دانش‌آموز- سال سوم دبيرستان. انتشارات فاطمي، 376 ص.

مقدسي، پ. 1380. زيست‌شناسي گياهي. انتشارات مهتاب دانش، 321 ص.

مقدسي، پ. 1380. زيست‌شناسي جانوري. انتشارات مهتاب دانش، 450 ص.

مقدسي، پ. 1380. زيست‌شناسي جانوري با تكيه بر بهداشت و محيط زيست. انتشارات مهتاب دانش، 352 ص.

مقدسي، پ. 1380. زيست‌شناسي پيش دانشگاهي- سلولي و مولكولي، انتشارات مهتاب دانش، 284 ص.

مقدسي، پ. 1381. زيست‌شناسي پايه (فيزيولوژي جانوري- گياهي)،. انتشارات ايران سنجش، 361 ص.

مقدسي، پ. 1380. زيست‌شناسي پيش دانشگاهي (ترمي واحدي)، انتشارات ايران سنجش، 174 ص.

مقدسي، پ. 1381. زيست‌شناسي پيش دانشگاهي (سالي واحدي)، انتشارات ايران سنجش، 172 ص.

مقدسي، پ. و همكاران. 1384. مجموعه آزمون‌هاي زيست‌شناسي، زيست‌شناسي پيش دانشگاهي (سالي- واحدي)، انتشارات نوبل، 230 ص.

مقدسي، پ. و همكاران. 1386. مجموعه آزمون‌هاي زيست‌شناسي (شبيه‌نامه كنكور)، انتشارات فرزانگان، 394 ص.

رضايوف، الف.، مقدسي، پ.، زارع، ز. و شيرازي، ز. 1390. مباني فيزيولوژي جانوري (ترجمه). انتشارات فاطمي، 1100 ص. (2جلد)

واعظی، غ.، مقدسی، پ.، فضلی، د.، ملکی، الف. 1393. مبانی اندوکرينولوژی (گردآوری و ترجمه). انتشارات انديشه عصر.، 235 ص.

title comment