استاد خلیلی

دبیر مدارس نمونه دولتی اسوه
و غیر انتفاعی های رشد، طوبی،
اندیشه صعود ، مهردانش
مولف کتاب های کمک آموزشی
و CD های آموزشی و طراح
سوالات موسسات

title comment