استاد جهرمی

تاليف مقالات علمي و تخصصي در زمينه درك مطلب و كنكور سراسري
تاليف كتب كمك اموزشي در زمينه كنكور انتشارات ژرف انديشان
تاليف كتاب كمك اموزشي كتاب سوم دبيرستان مخصوص سوم امتحانات نهايي
ناظر علمي كتاب كمك آموزشي دوم دبيرستان انتشارات ژرف انديشان

بيش از ٢٥ سال سابقه اموزش كنكور سراسري و امتحانات نهايي در مدارس برتر تهران
مدرس نمونه دبيرستان كمال منطقه ٨ تهران سال چهارم و كنكور سراسري
مدرس سال چهارم و كنكور مدارس نمونه دولتي تهران :
امام حسين منطقه ١٨ – الزهرا منطقه ١٨ – الزهرا منطقه ١٧- مرآت منطقه ١٢
سوده منطقه ١٢ – سلمان منطقه ١٢ – شهيد بهرامي منطقه ١٢ – نخبگان منطقه ٢
نخبگان منطقه ٢
مدارس غير انتفاعي :
كمال منطقه ٨ – فارابي منطقه ١ – پيشگام منطقه ٢ – حكمت منطقه ١٨
دكتر ترابي منطقه ١٠ – سادات موسوی منطقه 14 -تلاش منطقه ٤

title comment