دسته: دانش آموز با نشاط

اردوی ماجراجویی دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در فضایی پر هیجان و با نشاط برگزار گردید.