من جوانان مومن و انقلابی را بسیار دوست دارم.

مهارت پدر و مادر بودن