من جوانان مومن و انقلابی را بسیار دوست دارم.

خواندنی