مهندس محمد جم جاه

اطلاعات اجمالی

مهندسی برق - گرايش مخابرات ميدان

اطلاعات تکمیلی

14 سال سابقه فعاليت آموزشی نمونه دولتی زهرا س منطقه 6 – نمونه دولتی الزهرا منطقه 17
غيردولتی طوبی منطقه 12/ غيردولتی دکتر ترابی منطقه ۱۰ / غيردولتی مهردانش منطقه 18
نمونه دولتی اسوه منطقه ۱۸/غير دولتی توسعه صنعت منطقه 16/ غيردولتی محبان الحسين (ع )منطقه 12
غير دولتی اذين امجد منطقه ۱۳/غيردولتی احمديه منطقه ۷ / غيردولتی انديشه صعود منطقه 18

title comment