مهندس علی حصنی

مدرس شیمی
اطلاعات اجمالی

مهندس شيمی

اطلاعات تکمیلی

تدريس شيمی کنکور – مشاوره تخصصی شيمی کنکور – امور آزمايشگاه
مولف جزوات شيمی کنکور

شيمی کاربردی از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی
شيمی دستگاه تجزيه از دانشگاه تهران

  1. دبيرستان احمديه منطقه 7
  2. دبيرستان شهيد رجايی منطقه 13
  3. دبيرستان شاهد مهديون منطقه 13
  4. دبيرستان جعفری اسلامی منطقه 12
  5. دبيرستان نبی اکرم(ص) منطقه 8
  6. دبيرستان رشد منطقه 1
  7. دبيرستان شهيد بهرامی منطقه 12
  8. دبيرستان شهيد مطهری منطقه 13

title comment