دکتر اسحاق اسفندیار

اطلاعات اجمالی

دکتراي رياضی کاربردي

اطلاعات تکمیلی

عضو کار گروه گروه رياضی دفتر تاليف کتابهاي درسی سازمان پژوهش و مولف کتاب هندسه در انتشارات مدرسه
مولف 32 عنوان کتاب کمک آموزشی و جزوه آموزشی هندسه 1و 2 و هندسه تحليلی و جبرخطی در زمينه دبيرستان و کنکور
ناظر علمی درس هندسه انتشارات گاج در پروژه هاي 40 قدم – آس –
مديريت گروه رياضی انتشارات تراوش انديشه (انتشارات اسفنديار)
مدرس شبکه هاي مجازي و شرکت رهپويان دانش وانديشه و مدرس درس هاي هندسه
مدرس درس هندسه دبيرستانی در مجموعه جديد “”ستاره شو”” انتشارات گاج
طراح سوالات ازمونهاي آزمايشی کنکور

title comment