من جوانان مومن و انقلابی را بسیار دوست دارم.

نوروز زیبا

نوروز زیبا
      نوروز زیبا - nojavan.khamenei.ir

بیشتر بدانید

فتح افتوح جوانان

فتح افتوح جوانان
      فتح الفتوح جوانان - nojavan.khamenei.ir

بیشتر بدانید

ضربه خورده اند

ضربه خورده اند
      ضربه خورده اند - nojavan.khamenei.ir

بیشتر بدانید

بی خیال تنبلی

بی خیال تنبلی
      بی خیال تنبلی - nojavan.khamenei.ir

بیشتر بدانید

بهار عمر در جوانی

بهار عمر در جوانی
      بهار عمر در جوانی - nojavan.khamenei.ir

بیشتر بدانید

آینده روشنه

آینده روشنه
      آینده روشنه - nojavan.khamenei.ir

بیشتر بدانید

با ما سخن می گویند

با ما سخن می گویند
      bamasokhan migoyand1_139833234927

بیشتر بدانید