نحوه استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی

 با توجه به بحث شبکه های اجتماعی ما چگونه مدیریت کنیم و فرزندانمان چگونه از اینترنت و این شبکه ها استفاده کنند؟


 7/5/1397    10:9   219

 استاد تراشیون 

sadatmoosavi.ir/wwwroot/Content/images/postimages/socialnetwork.png