مسابقات سرود و تائتر منطقه ۱۴

مسابقات سرود و تائتر منطقه ۱۴

  دانش آموزان منتخب دوره دوم ابتدایی در مسابقات دانش آموزی سرود و تائتر منطقه ای ۱۴ شرکت کردند .

 1/26/1398 - 10:59

 108دانش آموزان دوره دوم ابتدایی بعد انتخاب توسط مربیان پرورشی و تمارین مستمر در مسابقات بین مدارس منطقه ۱۴ سرود و تائتر شرکت کرده و مورد تقدیر و تشویق مدیریت مجموعه قرار گرفتند.

 

گروه سرود

گروه سرود

گروه سرود

گروه سرود

گروه سرود

گروه سرود

گروه سرود

گروه سرود

گروه سرود

گروه سرود

مسابقات سرود و تائتر منطقه ۱۴