برگزاری آزمون های جامع تستی برای دانش آموزان پایه دوازدهم

برگزاری آزمون های جامع تستی برای دانش آموزان پایه دوازدهم

  آزمون های جامع گزینه دو قلم چی برگزار گردید.

 1/26/1398 - 9:47

 37آزمون های جامع گزینه دو ، قلم چی و هماهنگ مدارس برتر برگزار شد
این آزمون ها که با هدف ایجاد توانایی بیشتر دانش آموزان در امر تست زنی و همچنین ارزیابی ایشان در آزمون های بیرون از مدرسه انجام می گیرد ،روزهای جمعه هر دو هفته یکبار برگزار و پس از آن تحلیل نتایج توسط گروه مشاورین انجام می گیرد.

 

آزمون گزینه دو

برگزاری آزمون های جامع تستی برای دانش آموزان پایه دوازدهم