اردوی موزه ملی ایران

اردوی موزه ملی ایران

  دانش آموزان پایه چهارم از موزه های ایران باستان و هنر اسلامی دیدن به عمل آوردند.

 11/14/1397 - 10:28

 157دانش آموزان پایه چهارم همراه با آموزگاران و مربیان مربوطه به موزه ی ملی ایران باستان اعزام شده و در دو بخش دوران قبل از اسلام و دوران پس از اسلام، از این مجموعه بازدید به عمل آمده و دانش آموزان توسط راهنمای موزه با تاریخ هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان آشنا شده و نیز در بخشی دیگر با چگونگی پیدایش روشهای زندگی انسان غارنشین، ساخت ابزار و کشف آتش و نقاط مهمی که نشانه ی تمدنهای ایران زمین و هنرهای اسلامی ( سفالگری، شیشه گری و .... ) آشنا شدند.

موزه ملی ایران

موزه ملی ایران

موزه ملی ایران

موزه ملی ایران

موزه ملی ایران

اردوی موزه ملی ایران