اردوی باشگاه اسب دوانی

اردوی باشگاه اسب دوانی

  اردوی باشگاه اسب دوانی با حضور دانش آموزان ابتدایی دوره اول در محیطی مشخص و مناسب با رعایت شرایط و احتیاط برگزار گردید.

 9/25/1397 - 8:37

 211در هفته سوم آذر ماه اردوی اسب دوانی برای پایه های اول، دوم و سوم ابتدایی برگزار شد. ابتدا دانش آموزان با نژاد و ارزش اسب آشنا شدند و بعد هریک با رعایت احتیاط سوار کاری کردند. سپس به منطقه دیگری رفتند و بر درشکه ای مجلل سوار شدند و مسیری زیبا را طی کردند. در انتها هم به محل نگهداری اسب های مسابقه ای رفتند و مسئول مربوطه توضیحاتی در مورد زندگی،نژاد، سن، تولد و رتبه های مسابقاتی این حیوانات بیان کردند.

 

 

اردوی اسب سواری

اردوی اسب سواری

اردوی اسب سواری

اردوی اسب سواری

اردوی اسب سواری

اردوی باشگاه اسب دوانی