چاپ ( فصل پاییزی ) - درخت پاییزی

چاپ ( فصل پاییزی ) - درخت پاییزی

  آشنایی با فصول سال

 9/19/1397 - 16:11

 84لوازم مورد استفاده : استفاده از لوله ی دستمال کاغذی و گواش

هدف : تقویت مهارت دست ورزی - آشنایی با رنگ های اصلی و بدست آمدن رنگ های فرعی

 

فصل پاییز

فصل پاییز

فصل پاییز

فصل پاییز

چاپ ( فصل پاییزی ) - درخت پاییزی