کلاژ ( فصل پاییز ) - جارو

کلاژ ( فصل پاییز ) - جارو

  آشنایی با رنگ های برگ پاییزی

 9/19/1397 - 16:4

 93وسایل مورد نیاز :با استفاده از مقوا ، قیچی و چسب

هدف : تقویت مهارت دست ورزی

مهارت دست ورزی

مهارت دست ورزی

مهارت دست ورزی

مهارت دست ورزی

کلاژ ( فصل پاییز ) - جارو