کسب مقام قهرمانی

کسب مقام قهرمانی

  کسب موفقیت دانش آموزان دبیرستان دوره اول سادات موسوی در رشته های خوشنویسی، طراحی و ورزشی ( کشتی و دو میدانی)

 9/19/1397 - 15:56

 88کسب مقام قهرمانی