ضرب کسر در کسر

ضرب کسر در کسر

  در درس ریاضی پایه پنجم سه موضوع در رابطه با کسر ها تدریس شد.

 8/14/1397 - 14:25

 69  1. رسم ضرب کسر در کسر از راه شکل
  2. ضرب کسر در کسر از راه محور
  3. ضرب کسر در کسر از راه محاسب

 

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

 

ضرب کسر در کسر