کسر و کاربرد آن در حل مسئله

کسر و کاربرد آن در حل مسئله

  تدریس درس ریاضی پایه ششم با موضوع کسرها انجام شد.

 8/14/1397 - 14:2

 67حل مسئله به کمک راهبرد رسم شکل انجام شد با استفاده از تجهیزات ( تخته هوشمند ).

 

 

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

 

کسر و کاربرد آن در حل مسئله