جدا کردن مخلوط ها

جدا کردن مخلوط ها

  چگونه می توان مخلوط نمک و شن را از هم جدا کرد؟

 8/14/1397 - 10:1

 78دانش آموزان با استفاده از الک به راحتی این کار را انجام دادند.

حال چگونه می توان محلول نمک و آب را از هم جدا کرد؟
برای این کار محلول آب و نمک را حرارت می دهیم. آب بخار می شود. ظرفی سرد مقابل بخار می گذاریم تا آب شیرین به دست آوریم . نمک هم ته ظرف باقی می ماند.

 

 

 

مخلوط ها

مخلوط ها

مخلوط ها

جدا کردن مخلوط ها