برگزاری مراسم روز دانش آموز

برگزاری مراسم روز دانش آموز

 

 8/13/1397 - 15:23

 333روزهای دانش آموزی، از حسّاس ترین و پراهمیت ترین دوران حیات آدمی است؛ زیرا غنچه های عشق و امید در آن شکفته می شوند و انسان به سوی رشد و کمال پیش می رود. فصل آموختن دانش، فروغ تاب ناک سپیده دمان زندگی، زمزمه طرب انگیز و دل نواز جویبارانْ و شمیم شامه نواز بهاران است. روزگار دانش آموزی، به لطافت شبنم های پاک سحر می ماند و در دریای دانش، دانش آموزی ره به ساحل می برد که همه اندیشه و توانش را با بال ایمان، آگاهی و پشتکار، به سوی مسیر راستین دانش، زندگی و انسانیت هدایت کند.

برگزاری مراسم روز دانش آموز