برگزاری مراسم انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری مراسم انتخابات شورای دانش آموزی

  مراسم اعلام نتایج انتخابات شورای دانش آموزی پس از شمارش آراء در روز سیزده آبان ( ساعت 15 الی 16.20) در روز دوشنبه با حضور دانش آموزان در حیاط مدرسه برگزار گردید.

 8/13/1397 - 15:18

 116پس از شمارش آراء انتخابات که اصل انتخابات در تاریخ یازده آبان برگزار گردید گروه ناظرین و اعضاء صندوق پس از شمارش نتایج در حضور دانش آموزان پس از قرائت متن از قبل تهیه شده اعلام نمودند.

هم چنین مراسم سوگندنامه خوانی نیز در روز یک شنبه 97/8/20 برگزار خواهد شد.

 

 

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

برگزاری مراسم انتخابات شورای دانش آموزی