انجام کار گروهی

انجام کار گروهی

  با توجه به اهمیت یادگیری در دانش آموزان فعالیت کارگروهی در کلاس انجام می شود.

 8/6/1397 - 8:29

 375 

 

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

ابتدایی دوره دوم

انجام کار گروهی