اقامه نماز جماعت توسط دانش آموزان پایه چهارم

اقامه نماز جماعت توسط دانش آموزان پایه چهارم

  تمرین عملی اقامه نماز جماعت توسط دانش آموزان پایه چهارم در حیاط مدرسه برگزار گردید.

 7/30/1397 - 13:43

 201بعد از تدریس درس سوم هدیه های آسمانی  در جلسه آخر کلاس  این درس بعد از اینکه آموزش عملی وضو داده شد با توجه به اینکه دانش آموزان با هماهنگی قبلی جانماز شخصی خود را به مدرسه آورده بودن تمرین عملی اقامه ی نماز جماعت توسط دانش آموزان در حیاط مدرسه با توضیحات جناب آقای کتابی آموزگار درس هدیه های آسمانی برگزار گردید.

اقامه نماز جماعت توسط دانش آموزان پایه چهارم