بازدید از نمایشگاه علوم و فناوری ایران

بازدید از نمایشگاه علوم و فناوری ایران

  بازدید دانش آموزان متوسطه دوم از دستاوردهای موزه علوم و فناوری ایران

 7/28/1397 - 15:9

 173دانش آموزان مقاطع دهم ، یازدهم و دوازدهم در سه روز متوالی از نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری ایران بازدید نمودند و با دستواردهای علمی این نمایشگاه آشنا گردیدند.

بازدید از نمایشگاه علوم و فناوری ایران