آموزش آتش نشانی

آموزش آتش نشانی

  در روز شنبه مورخ 97/7/21 آموزش عمومی آتش نشانی و ایمنی ....

 7/22/1397 - 11:57

 110در روز شنبه مورخ 97/7/21 آموزش عمومی آتش نشانی و ایمنی و همچنین آشنایی با موارد خطرآفرین توسط مربیان این سازمان صورت گرفت. که این مربیان در هر کلاس حضور پیدا کردند و مدت 45 دقیقه دانش آموزان به صورت پرسش و پاسخ و تصویری آموزش دیدند.

آموزش آتش نشانی