خاصیت رنگبری آب و آب اکسیژنه

خاصیت رنگبری آب و آب اکسیژنه

  پس از تدریس درس دوم در کلاس دانش آموزان خاصیت ......

 7/22/1397 - 11:54

 142پس از تدریس درس دوم در کلاس دانش آموزان خاصیت رنگبری آب ژاول و ....... را در آزمایشگاه مشاهده کردند. دانش آموزان کار در کلاس را خودشان در آزمایشگاه انجام دادند.

خاصیت رنگبری آب و آب اکسیژنه