روز جهانی کودک

روز جهانی کودک

  به مناسبت روز جهانی کودک کار گروهی تمامی نوگلان.....

 7/19/1397 - 12:16

 100به مناسبت روز جهانی کودک کار گروهی تمامی نوگلان دست های راست خود را به رنگ انگشتی آغشته کردند و به صورت برگهای پاییزی در آورند کاربرگ کره زمین برای کودکان کلاژ انجام شد.

روز جهانی کودک