اطلاعیه (در مورد پنجشنبه به تاریخ 96/9/16)

اطلاعیه (در مورد پنجشنبه  به تاریخ 96/9/16)

  بدینوسیله به اطلاع می رساند....

 9/14/1396 - 12:00 AM

 406بدینوسیله به اطلاع می رساند تمامی کلاس های روز پنجشنبه ی این هفته به تاریخ 96/9/16 تعطیل می باشد.

اطلاعیه (در مورد پنجشنبه  به تاریخ 96/9/16)