اردو های هدفمند

اردو های هدفمند

  مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی با برنامه ریزی صورت گرفته.....

 9/12/1396 - 12:00 AM

 330مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی با برنامه ریزی صورت گرفته که در تقویم اجرایی ارائه شده به اولیا ذکر گردیده است،جهت افزایش نشاط و انگیزه ی درسی دانش آموزان ،اردو های آموزشی تربیتی تفریحی هدفمند برگزار می نماید.

اردو های هدفمند