آموزش وضو

آموزش وضو

  با توجه به اهمیت احکام الهی و عمل به آن ، آموزش وضو توسط ......

 9/12/1396 - 12:00 AM

 325با توجه به اهمیت احکام الهی و عمل به آن ، آموزش وضو توسط مربیان به دانش آموزان عزیز ارائه می شود و دانش آموزانی که در گرفتن وضوی صحیح مسلط نباشند آموزش های لازم صورت می گیرد.

آموزش وضو