برگزاری کلاس های علمی

برگزاری کلاس های علمی

  این آموزشگاه از ابتدای سال تحصیلی جهت پیشرفت درسی و تربیتی دانش آموزان اقدام به برگزاری کلاسهای علمی در روزهای پنجشنبه...

 1/16/1396 - 12:00 AM

 479برگزاری کلاس های علمی ( تقویتی، تکمیلی، پیشرفته) در روزهای پنجشنبه

این آموزشگاه از ابتدای سال تحصیلی جهت پیشرفت درسی و تربیتی دانش آموزان اقدام به برگزاری کلاسهای علمی در روزهای پنجشنبه با سه رویکرد: تقویتی، تکمیلی، پیشرفته نموده است، تا دانش آموزان در هرسطحی بتوانند زمینه پیشرفت داشته و هر چه بیشتر از سرمایه وقت و جوانی در راه رسیدن به کمال استفاده نمایند. ضمناً در خلال این کلاسها زنگ های تفریح و نشاط طوری در نظر گرفته شده است تا دانش آموزان عزیز از کثرت و طوالی درس ها خسته و زده نشوند.

برگزاری کلاس های علمی