شعر کودکانه امانت داری

شعر کودکانه امانت داری

  برای تدریس امانت داری، حدیثی از امام علی علیه السلام (علیک بالامانه) . مفهوم کودکانه: امانت دار باش.

 11/4/1395 - 14:58:35.7833940

 980برای تدریس امانت داری، حدیثی از امام علی علیه السلام
(علیک بالامانه)
مفهوم کودکانه: امانت دار باش.

شعر:
مامانم داده یادم
خیلی بده که آدم
بگیره یه امانت
اما کنه خیانت
مواظبش نباشه
مراقبش نباشه
یه وقت خرابش کنه
یا این که آبش کنه
مگر نگفت امامت!
علیک بالامانه.

شعر کودکانه امانت داری