فعالیت های آموزشی، پرورشی و تربیتی دوره متوسطه دوم سال تحصیلی 96-97

فعالیت های آموزشی، پرورشی و تربیتی دوره متوسطه دوم  سال تحصیلی 96-97

  در این کلیپ فعالیت های دانش آموزان دوره متوسطه دوم قابل مشاهده می باشد.

 4/21/1397 - 11:10

 195فعالیت های آموزشی، پرورشی و تربیتی دوره متوسطه دوم  سال تحصیلی 96-97