استخر و شنا

استخر و شنا

  دانش آموزان پایه های دهم و سوم ، روز...

 9/6/1395 12:00:00 AM - 15:36:35.7676719

 626دانش آموزان پایه های دهم و سوم ، روزهای دوشنبه از ساعت 10 تا 12 به  مجموعه ورزشی ادیب واقع در خیابان ری رفته و از امکاات استخر این مجموعه ورزشی استفاده کردند.

استخر و شنا