کلیپ معرفی و گزارش فعالیت ها

کلیپ معرفی و گزارش فعالیت ها

  در این کلیپ تصویری که به همت همکارانمان در واحد روابط عمومی تهیه و تولید شده است...

 3/28/1397 - 13:7

 766در این کلیپ تصویری که به همت همکارانمان در واحد روابط عمومی تهیه و تولید شده است ضمن معرفی مجتمع، گزارشی از فعالیت های انجام گرفته در مجتمع هوشمند آموزشی فرهنگی سادات موسوی در تمامی زمینه ها و در تمامی مقاطع را مشاهده خواهید کرد. 

 

کلیپ معرفی و گزارش فعالیت ها