جشنواره ی علمی پژوهشی کاوش

جشنواره ی علمی پژوهشی کاوش

  برگزاری جشنواره ی علمی پژوهشی کاوش با محوریت...

 2/1/1397 - 16:59

 283برگزاری جشنواره ی علمی پژوهشی کاوش با محوریت نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان مجتمع سادات موسوی

جشنواره ی علمی پژوهشی کاوش