جشنواره ی فجر فاطمی

جشنواره ی فجر فاطمی

  مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی به مناسبت ایام الله دهه ی فجر...

 11/16/1396 - 16:37

 423مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی به مناسبت ایام الله دهه ی فجر اقدام به برگزاری مسابقات مختلف و متنوع در زمینه های فرهنگی و ورزشی می نماید:

جشنواره ی فجر فاطمی