اردوی زیارتی مشهد مقدس

اردوی زیارتی مشهد مقدس

  با همت مسئولین محترم مجتمع آموزشی وفرهنگی سادات موسوی اردوی ...

 11/14/1396 - 15:42

 344با همت مسئولین محترم  مجتمع آموزشی وفرهنگی سادات موسوی اردوی زیارتی مشهد مقدس در مقطع متوسطه ی اول برگزار گردید.

اردوی زیارتی مشهد مقدس