اردوی زیارتی مشهد مقدس

اردوی زیارتی مشهد مقدس

  با همت مسئولین محترم مجتمع آموزشی وفرهنگی سادات موسوی ....

 11/14/1396 - 11:39

 272با همت مسئولین محترم  مجتمع آموزشی وفرهنگی سادات موسوی اردوی زیارتی مشهد مقدس در مقطع متوسطه ی دوم برگزار گردید.

اردوی زیارتی مشهد مقدس