تقدیر از دانش آموزان برتر علمی -تربیتی با توجه به عملکرد نیمسال اول

تقدیر از دانش آموزان برتر علمی -تربیتی  با توجه به عملکرد نیمسال اول

  مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی با دعوت از اولیای محترم در روز چهارشنبه .....

 11/11/1396 - 17:3

 374مجتمع آموزشی فرهنگی سادات موسوی با دعوت از اولیای محترم در روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه از دانش آموزان عزیز با توجه به عملکرد نیم سال اول تقدیر نمود.لازم به ذکر است که هریک از معلمین جلسه ای با اولیای محترم داشتند و در آن جلسه نکات مربوطه را مطرح کردند و به دغدغه و سوالات اولیای محترم پاسخ دادند.

تقدیر از دانش آموزان برتر علمی -تربیتی  با توجه به عملکرد نیمسال اول