برگزاری آزمون های میان ترم تابستان

برگزاری آزمون های میان ترم تابستان

  در هفته سوم از پایگاه تابستانی ...

 9/2/1395 12:00:00 AM - 18:44:06.3532712

 460در هفته سوم از پایگاه تابستانی ، امتحان های میان نوبت تابستان برای دانش آموزان پایه های دهم و سوم در زنگ کلاس مربوطه برگزار گردید و در پایان هفته کارنامه ارزشیابی آزمون به دانش آموزان ارائه داده شد.

برگزاری آزمون های میان ترم تابستان