برگزاری آزمون های هفتگی سال چهارم

برگزاری آزمون های هفتگی سال چهارم

  در ایام تابستان دانش آموزان ...

 9/2/1395 12:00:00 AM - 09:19:50.7343051

 469در ایام تابستان دانش آموزان سال چهارم هر هفته یک روز برنامه آزمون هفتگی داشتند و نتایج این آزمون نیز در اسرع وقت به اطلاع خانواده های محترم رسیده شد.

برگزاری آزمون های هفتگی سال چهارم