آغاز آزمونهای میان ترم اول

آغاز آزمونهای میان ترم اول

  آغاز آزمونهای میان ترم اول از روز سه‌شنبه 26 آبان ماه

 6/28/1395 12:00:00 AM - 15:22:24

 589آغاز آزمونهای میان ترم اول از روز سه‌شنبه 26 آبان ماه 

آغاز آزمونهای میان ترم اول