استعداد مهم تر است یا پشتکار؟

استعداد مهم تر است یا پشتکار؟

 1394/10/21 - 15:38:19

 امیرحسین اسدی

 816اگر استعداد دارید اما پشتکار ندارید یا برعکس، این ویدئو را تماشا کنید.

استعداد مهم تر است یا پشتکار؟
  حجم فایل: 12 MB