شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش

شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش

 2/9/1396 - 12:00 AM

 امیرحسین اسدی

 681شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش پژوهشسرای خوارزمی منطقه 14

 حضور قدرتمند پژوهشگران مجتمع سادات موسوی در غرفه این مجتمع در نمایشگاه هفته پژوهش پژوهشسرای خوارزمی منطقه 14 با پروژه های زیر:

  1. شبیه ساز خمپاره
  2. راکت آبی
  3. روبات تعقیب خط
  4. قایق الکتریکی کوچک
  5. بیودیزل و فراورده های جانبی
  6. عکاسی میکروسکوپی
  7. دستگاه تصفیه آب با کمک نانو ذرات

شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش
  حجم فایل: MB   حجم فایل: MB
  دانلود فایل ضمیمه